ترتیب

 1. 0.0
  مشتری مداری

  قیمت وکیفیت

  سرعت و پشتیبانی

  بسيار عاليه

 2. 0.0
  مشتری مداری

  قیمت وکیفیت

  سرعت و پشتیبانی

  خیلی خوب
  برای استان ما عالیه

 3. 0.0
  مشتری مداری

  قیمت وکیفیت

  سرعت و پشتیبانی

  خیلی خوبه

نظر شما